fbpx

Algemene Voorwaarden Flexpool

Algemene Voorwaarden Eager People Flexpool 

Vanaf 1 juni 2020 

Artikel 1 Identiteit Eager People Eager People Flexpool is een handelsnaam van Eager People Projecten BV. U vindt ons via eagerpeople.nl of natuurlijk via onze andere klanten. Persoonlijk bij ons langskomen kan op ons thuisadres: Grebbeberglaan 15 3527 VX Utrecht KvK-nummer: 6042 9283 BTW-nummer: NL8539.07.018.B01 

Artikel 2 Definities 

 1. Eager People Flexpool: dat zijn wij. Officieel zijn wij ‘Eager People Projecten BV’. Volgens ons spreekt 

Eager People het meest, maar bij bindende afspraken gebruiken we onze volledige naam zodat het iedereen duidelijk is met welke partij de afspraken gemaakt zijn. Wij werven, selecteren en bemiddelen bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen klant en kandidaat. In deze Algemene voorwaarden hanteren we de handelsnaam Eager People Flexpool. Dit betreft dus Eager People Projecten B.V. 2. Klant: iedere partij die aan Eager People Flexpool een opdracht geeft en daarom een schriftelijke 

overeenkomst aangaat met Eager People Flexpool om een vacature te vervullen of een andere dienst te verlenen. 3. Opdracht: de diensten die Eager People Flexpool verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen Eager People Flexpool en Klant in de ruimste zin des woords. 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes of overeenkomsten tussen u en 

Eager People Flexpool, waarbij Eager People Flexpool medewerkers ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van derden arbeid te verrichten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover 

expliciet schriftelijk overeengekomen tussen u en Eager People Flexpool. 3. De klant kan alleen van één of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier beiden mee eens 

zijn en dit schriftelijk is aangegeven. 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we schriftelijk aangegeven 

hebben dat dit wel zo is. 5. Als afspraken uit de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de afspraken in de overeenkomst 

hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang. 6. Als er afspraken uit de algemene voorwaarden nietig zijn dan zullen de overige afspraken van kracht blijven en heeft dat geen invloed op andere bepalingen van de overeenkomst. Eager People Flexpool en de klant zullen in overleg treden om tot een oplossing te komen die past in de geest van de overeenkomst en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige afspraak. 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. Offertes van Eager People Flexpool hebben een geldigheidsduur van 1 maand tenzij anders 

aangegeven. 2. Elk aanbod van Eager People Flexpool is vrijblijvend, en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs 

na acceptatie ervan door Klant. Eager People Flexpool kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassingverklaring der algemene voorwaarden van Eager People Flexpool voor akkoord is 

ondertekend door Klant en deze acceptatie door Eager People Flexpool is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door Eager People Flexpool bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag. 3. In een offerte wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief 

BTW, en exclusief andere kosten (bijvoorbeeld reiskosten). 4. De totstandkoming van een overeenkomst kan eveneens blijken uit andere feiten en 

omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door de flexmedewerker van Eager People Flexpool voor Klant. 5. Eager People Flexpool is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht 

aan te passen, indien de kosten stijgen als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, of enig verbindend voorschrift. Artikel 5 Contractduur 1. De overeenkomst tussen Eager People Flexpoolen Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Indien Klant geen overeenkomst sluit met de kandidaat onthoudt Klant zich gedurende 6 maanden 

na het versturen van CV’s, van het sluiten van een overeenkomst met de kandidaat. 3. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de 

opdracht door de Klant houdt in het verzoek van de Klant aan Eager People Flexpool om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 4. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Eager People Flexpool de 

flexmedewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Eager People Flexpool en de flexmedewerker is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Klant. 5. De Klant informeert Eager People Flexpool tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de opdracht, teneinde Eager People Flexpool in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen. 

Artikel 6 Leiding en toezicht 

 1. De Klant zal zich ten aanzien van de flexmedewerker bij de uitoefening van leiding en toezicht, 

alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 1. Het is de Klant behoudens toestemming niet toegestaan de flexmedewerker op zijn beurt aan een 

derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de Klant in een groep (concern) is verbonden. 2. De Klant kan de flexmedewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en 

voorwaarden bepaalde, indien Eager People Flexpool en de flexmedewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 3. Tewerkstelling van de flexmedewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde Klant is 

slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de Klant leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met Eager People Flexpool en met de flexmedewerker. 4. De Klant zal aan de flexmedewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem 

toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 5. De Klant zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het 

bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Eager People Flexpool verstrekt de Klant een bewijs van verzekering. 

Artikel 7 Arbeidsomstandigheden 

 1. De Klant verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt 

aangemerkt als werkgever. 2. De Klant is jegens de flexmedewerker en Eager People Flexpool verantwoordelijk voor de nakoming 

van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 3. De Klant is gehouden om aan de flexmedewerker en aan Eager People Flexpool tijdig, in ieder geval 

één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. 4. De Klant geeft de flexmedewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn 

onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 5. Indien de flexmedewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Klant, indien 

wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. 6. De Klant informeert Eager People Flexpool zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de 

beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 7. De Klant zal aan de flexmedewerker alle schade vergoeden die de flexmedewerker in het kader van 

de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Klant daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 8. De Klant zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Eager People Flexpool verstrekt de Klant een bewijs van verzekering. 

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht 

 1. Eager People Flexpool heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW wordt bij dezen uitgesloten. 2. Klant is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Eager People 

Flexpool naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door Eager People Flexpool gewenste vorm en op de door Eager People Flexpool gewenste wijze aan Eager People Flexpool ter beschikking te stellen. 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan Eager 

People Flexpool ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan Eager People Flexpool verstrekte gegevens. 

Artikel 7 Geheimhouding 

 1. Indien Klant schriftelijk aan Eager People Flexpool kenbaar maakt dat Eager People Flexpool 

geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is Eager People Flexpool hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van Eager People Flexpool noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is Eager People Flexpool verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan Klant. 2. Ingeval door Eager People Flexpool derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de 

opdracht, zal door Eager People Flexpool aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan Eager People Flexpool zelf eventueel jegens Klant gebonden is. 3. Behoudens de verplichtingen die de wet aan hem stelt, is het de Klant niet toegestaan vertrouwelijke 

informatie omtrent Eager People Flexpool, of door Eager People Flexpool voorgestelde kandidaten, aan derden te verstrekken. 

Artikel 8 Beëindiging opdracht 

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de 

opdracht door de Klant houdt in het verzoek van de Klant aan Eager People Flexpool om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 2. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Eager People Flexpool de 

flexmedewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de Eager People Flexpool en de flexmedewerker is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Klant. 3. De Klant informeert Eager People Flexpool tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de opdracht, teneinde Eager People Flexpool in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen. 4. Ingeval van aan Klantzijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of 

faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het Eager People Flexpool vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Eager People Flexpool op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 5. Ingeval Eager People Flexpool gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van 

Eager People Flexpool op de Klant onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is Eager People Flexpool op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan. 

Artikel 9 Betaling en incasso 

 1. Klant verplicht zich alle facturen die deze van Eager People Flexpool ontvangt, binnen 14 dagen na factuurdatum op de wijze zoals op de factuur staat aangegeven te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie. Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is Klant van rechtswege in verzuim. 2. Indien Klant jegens Eager People Flexpool in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen 

dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Klant. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op Klant. 3. Klant is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen Eager People Flexpool te 

vorderen heeft van Klant gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. 4. Indien er een incorrecte factuur is verzonden, is het de plicht van de Klant dit binnen 2 werkweken 

aan te geven aan Eager People Flexpool. Na deze termijn wordt Klant geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. Eager People Flexpool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens Klant, indien deze schade is ontstaan als gevolg van het verstrekken door Klant van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen. 2. Eager People Flexpool sluit iedere aansprakelijkheid jegens Klant uit, tenzij deze bewijst dat enigerlei 

schade is veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van Eager People Flexpool. 3. Eager People Flexpool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan Klant, en wordt 

door Klant gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden. 4. Eager People Flexpool is niet verzekerd als haar flexmedewerkers voertuigen besturen in het bezit 

van, of ingehuurd door, haar Klant of hierin meerijden. De aansprakelijkheid voor eventuele schade en gevolgschade hierbij, zowel materieel als immaterieel ligt bij de Klant. Eager People Flexpool mag er bij het uitlenen van een flexmedewerker vanuit gaan aan dat de Klant voldoende verzekerd is om eventuele schade te dekken. 5. Eager People Flexpool is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van Klant. 

 1. Indien Eager People Flexpool aan de Klant één of meerdere van haar flexmedewerkers ter 

beschikking stelt en de Klant voor de duur van de opdracht leiding en toezicht heeft over de medewerker(s) van Eager People Flexpool zal de aansprakelijkheid bij enigerlei schade die de werknemer lijdt bij de uitoefening van de werkzaamheden bij de Klant liggen. De Klant zal de volledige schade vergoeden. 7. Indien Eager People Flexpool aan de Klant één of meerdere van haar flexmedewerkers ter 

beschikking stelt en de Klant voor de duur van de opdracht leiding en toezicht heeft over de medewerker(s) van Eager People Flexpool vrijwaart de Klant Eager People Flexpool voor elke schade veroorzaakt door de werknemer aan de Klant dan wel aan derden dan wel aan hunner zaken. 8. Indien Eager People Flexpool aan de Klant één of meerdere van haar flexmedewerkers ter 

beschikking stelt en de Klant voor de duur van de opdracht leiding en toezicht heeft over de flexmedewerker(s) van Eager People Flexpool is Klant verplicht zich afdoende te verzekeren kosten, verliezen of schade die voort kunnen vloeien uit de werkzaamheden, waaronder ook de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 

Artikel 11 Vervaltermijn 

 1. Iedere aanspraak van Klant jegens Eager People Flexpool vervalt door verloop van 1 jaar na de dag 

waarop Klant bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de schade veroorzakende feiten waarop Klant zijn aanspraken jegens Eager People Flexpool baseert. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Eager People Flexpool. 3. Zowel Klant als Eager People Flexpool zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het 

uiterste inspannen een geschil in der minne op te lossen. Beide partijen hebben het recht mediation voor te stellen, alvorens de Nederlandse bevoegde rechter te adiëren. 

Hoi, kan ik je helpen?
consultant
Nick

Bij vragen en/of opmerkingen kun je mij tijdens kantoortijden bereiken op 030 201 17 62 of per mail op
info@eagerpeople.nl

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.