fbpx

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie

Vanaf 14 maart 2019

Artikel 1 Identiteit Eager People

Wij zijn Eager People. U vindt ons via eagerpeople.nl of natuurlijk via onze andere klanten.  Persoonlijk bij ons langskomen kan op ons thuisadres:

Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht
KvK-nummer: 6042 9283
BTW-nummer: NL8539.07.018.B01

Artikel 2 Definities

 1. Eager People: dat zijn wij. Officieel zijn wij ‘Eager People Projecten BV’. Volgens ons spreekt Eager People het meest, maar bij bindende afspraken gebruiken we onze volledige naam zodat het iedereen duidelijk is met welke partij de afspraken gemaakt zijn. Wij werven, selecteren en bemiddelen bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen klant en kandidaat.
 2. Klant: iedere partij die aan Eager People een opdracht geeft en daarom een schriftelijke overeenkomst aangaat met Eager People om een vacature te vervullen of een andere dienst te verlenen.
 3. Opdracht: de diensten die Eager People verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen Eager People en Klant in de ruimste zin des woords.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle offertes of overeenkomsten tussen u en Eager People tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover expliciet schriftelijk overeengekomen tussen u en Eager People.
 3. De klant kan alleen van één of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier beiden mee eens zijn en dit schriftelijk is aangegeven.
 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we schriftelijk aangegeven hebben dat dit wel zo is.
 5. Als afspraken uit de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de afspraken in de overeenkomst hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang.
 6. Als er afspraken uit de algemene voorwaarden nietig zijn dan zullen de overige afspraken van kracht blijven en heeft dat geen invloed op andere bepalingen van de overeenkomst. Eager People en de klant zullen in overleg treden om tot een oplossing te komen die past in de geest van de overeenkomst en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige afspraak.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes van Eager People hebben een geldigheidsduur van 1 maand tenzij anders aangegeven.
 2. Elk aanbod van Eager People is vrijblijvend, en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs na acceptatie ervan door Klant. Eager People kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassingverklaring der algemene voorwaarden van Eager People voor akkoord is ondertekend door Klant en deze acceptatie door Eager People is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door Eager People bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.
 3. In een offerte wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief BTW, exclusief heffingen en/of belastingen opgelegd door de overheid, en exclusief andere kosten (bijvoorbeeld materiaalkosten).
 4. De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door Eager People voor Klant.
 5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Eager People het recht de prijzen hierover aan te passen.
 6. Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door Klant, kunnen slechts dan door Eager People worden aanvaard, indien daarover volledige overeenstemming is bereikt tussen Klant en Eager People. Deze volledige overeenstemming kan slechts blijken uit een door beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele financiële gevolgen van de wijziging zijn omschreven.

Artikel 5 Contractduur

 1. De overeenkomst tussen Eager People en Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor Eager People, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.
 3. Indien Klant geen overeenkomst sluit met de kandidaat onthoudt Klant zich gedurende 6 maanden na het versturen van CV’s, van het sluiten van een overeenkomst met de kandidaat.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

 1. Eager People heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW wordt bij dezen uitgesloten.
 2. Klant is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Eager People naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door Eager People gewenste vorm en op de door Eager People gewenste wijze aan Eager People ter beschikking te stellen.
 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan Eager People ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan Eager People verstrekte gegevens.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Indien Klant schriftelijk aan Eager People kenbaar maakt dat Eager People geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is Eager People hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van Eager People noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is Eager People verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan Klant.
 2. Ingeval door Eager People derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door Eager People aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan Eager People zelf eventueel jegens Klant gebonden is.
 3. Behoudens de verplichtingen die de wet aan hem stelt, is het de Klant niet toegestaan vertrouwelijke informatie omtrent Eager People, of door Eager People voorgestelde kandidaten, aan derden te verstrekken.

Artikel 8 Beëindiging overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opgezegd dient te worden tegen de eerste van een maand.
 2. Ingeval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging, is Klant jegens Eager People verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 14 werkdagen na factuurdatum aan Eager People te voldoen.
 3. Ingeval van aan Klantzijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het Eager People vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Eager People op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 4. Ingeval Eager People gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van Eager People op de Klant onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is Eager People op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

Artikel 9 Betaling en incasso

 1. Klant verplicht zich alle facturen die deze van Eager People ontvangt, binnen 14 dagen na factuurdatum op de wijze zoals op de factuur staat aangegeven te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie. Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is Klant van rechtswege in verzuim.
 2. Indien Klant jegens Eager People in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Klant. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op Klant.
 3. Klant is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen Eager People te vorderen heeft van Klant gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.
 4. Indien er een incorrecte factuur is verzonden, is het de plicht van de Klant dit binnen 2 werkweken aan te geven aan Eager People. Na deze termijn wordt Klant geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Eager People heeft door het aanvaarden van de overeenkomst van opdracht een inspanningsverbintenis jegens Klant.
 2. Eager People is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens Klant, indien deze schade is ontstaan als gevolg van het verstrekken door Klant van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
 3. Eager People sluit iedere aansprakelijkheid jegens Klant uit, tenzij deze bewijst dat enigerlei schade is ontstaan tengevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van Eager People.
 4. Eager People aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan Klant, en wordt door Klant gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
 5. Eager People is niet verzekerd als haar werknemers gedurende een opdracht voertuigen besturen in het bezit van, of ingehuurd door, haar Klant of hierin meerijden. De aansprakelijkheid voor eventuele schade en gevolgschade hierbij, zowel materieel als immaterieel ligt bij de Klant. Eager People mag er bij aanvaarding van een opdracht vanuit gaan aan dat de Klant voldoende verzekerd is om eventuele schade te dekken.”
 6. Eager People is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van Klant.
 7. De eventuele aansprakelijkheid van Eager People is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium, dan wel indien de verzekerde som waarvoor door Eager People een beroeps- c.q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, lager is dan het voor de uitvoering der opdracht overeengekomen honorarium en/of het schadebedrag, de verzekerde som.
 8. Indien Eager People aan de Klant één of meerdere van haar werknemers ter beschikking stelt en de Klant voor de duur van de opdracht leiding en toezicht heeft over de medewerker(s) van Eager People zal de aansprakelijkheid bij enigerlei schade die de werknemer lijdt bij de uitoefening van de werkzaamheden bij de Klant liggen. De Klant zal de volledige schade vergoeden.
 9. Indien Eager People aan de Klant één of meerdere van haar werknemers ter beschikking stelt en de Klant voor de duur van de opdracht leiding en toezicht heeft over de medewerker(s) van Eager People vrijwaart de Klant Eager People voor elke schade veroorzaakt door de werknemer aan de Klant dan wel aan derden dan wel aan hunner zaken.
 10. Indien Eager People aan de Klant één of meerdere van haar werknemers ter beschikking stelt en de Klant voor de duur van de opdracht leiding en toezicht heeft over de medewerker(s) van Eager People is Klant verplicht zich afdoende te verzekeren kosten, verliezen of schade die voort kunnen vloeien uit de werkzaamheden, waaronder ook de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Artikel 11 Vervaltermijn

 1. Iedere aanspraak van Klant jegens Eager People vervalt door verloop van 1 jaar na de dag waarop Klant bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de schade veroorzakende feiten waarop Klant zijn aanspraken jegens Eager People baseert.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Eager People.
 3. Zowel Klant als Eager People zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inspannen een geschil in der minne op te lossen. Beide partijen hebben het recht mediation voor te stellen, alvorens de Nederlandse bevoegde rechter te adiëren.
Hoi, kunnen wij je helpen?
consultant

Bij vragen en/of opmerkingen kun je ons tijdens kantoortijden bereiken op 030 201 17 62 of per mail op
info@eagerpeople.nl

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.