Algemene Voorwaarden Werving & Selectie

Vanaf 1 januari 2018

Artikel 1 Identiteit Eager People

Wij zijn Eager People. U vindt ons via eagerpeople.nl of natuurlijk via onze andere klanten.  Persoonlijk bij ons langskomen kan op ons thuisadres:

Grebbeberglaan 15
3527 VX Utrecht
KvK-nummer: 6042 9283
BTW-nummer: NL8539.07.018.B01

Artikel 2. Definities

 1. Eager People: dat zijn wij. Officieel zijn wij ‘Eager People Projecten BV’. Volgens ons spreekt Eager People het meest, maar bij bindende afspraken gebruiken we onze volledige naam zodat het iedereen duidelijk is met welke partij de afspraken gemaakt zijn. Wij werven, selecteren en bemiddelen bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen klant en kandidaat.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een schriftelijke overeenkomst aangaat met Eager People om een vacature te vervullen of een andere dienst te verlenen.
 3. Kandidaat: een natuurlijk persoon die door Eager People wordt voorgesteld aan de klant om een arbeidsovereenkomst tussen hen beiden tot stand te brengen als Eager People door haar werving & selectiewerkzaamheden deze geschikt acht voor een bepaalde vacature.
 4. Vacature: een onvervulde of binnenkort onvervulde functie bij de klant waarvoor Eager People met klant een overeenkomst aangaat om deze te helpen vervullen.
 5. Overeenkomst; een overeenkomst tussen klant en Eager People waarbij de klant aan Eager People de opdracht geeft voor het uitvoeren van werving & selectiewerkzaamheden om de klant te helpen voorzien in de vacature of met andere dienstverlening.
 6. Werving & Selectie: alle werving & selectiewerkzaamheden die door Eager People voor de klant uitvoert om door haar bemiddeling de vacature te vervullen of een andere dienst te verlenen.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle offertes of overeenkomsten tussen u en Eager People tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover expliciet schriftelijk overeengekomen tussen u en Eager People.
 3. De klant kan alleen van één of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier beiden mee eens zijn en dit schriftelijk is aangegeven.
 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we schriftelijk aangegeven hebben dat dit wel zo is.
 5. Als afspraken uit de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de afspraken in de overeenkomst hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang.
 6. Als er afspraken uit de algemene voorwaarden nietig zijn dan zullen de overige afspraken van kracht blijven en heeft dat geen invloed op andere bepalingen van de overeenkomst. Eager People en de klant zullen in overleg treden om tot een oplossing te komen die past in de geest van de overeenkomst en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige afspraak.

Artikel 4. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en op basis van “no cure – no pay” tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Eager People het recht de prijzen hierover aan te passen.
 3. Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand tenzij anders aangegeven.
 4. Het versturen van cv’s en profielen naar opdrachtgever (op welke wijze dan ook), wordt gezien als het versturen van een offerte.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Eager People zal de overeenkomst naar beste kunnen en weten en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk is, heeft Eager People het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever zorgt dat alle gegevens, waarvan Eager People aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en schriftelijk aan Eager People worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/ofincorrect aan Eager People zijn verstrekt, heeft Eager People het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. Een door Eager People opgegeven, dan wel met opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn is informatief, geldt bij benadering en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Recruitmentfee

 1. De recruitmentfee voor Werving & Selectie bedraagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 20% van het met de kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en exclusief BTW.
 2. De recruitmentfee is verschuldigd bij schriftelijk akkoord, tussen opdrachtgever en Eager People en/of de Kandidaat. De recruitmentfee zal vanaf de indiensttredingdatum van de kandidaat in kwestie in twee gelijke delen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 7. Concurrentiebeding

 1. Door Eager People verstuurde CV’s blijven eigendom van Eager People.
 2. Indien opdrachtgever geen overeenkomst sluit met de Kandidaat onthoudt opdrachtgever zich gedurende 6 maanden na het versturen van CV’s, van het sluiten van een overeenkomst met de kandidaat.
 3. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de in het vorige lid opgenomen verplichting, mag Eager People de op basis van artikel 5, lid 1, bepaalde recruitmentfee alsnog in rekening te brengen.
 4. De in het derde lid genoemde verplichting geldt tevens wanneer opdrachtgever gegevens van kandidaten en of CV’s van deze kandidaten verstrekt aan derden.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever verplicht zich alle facturen die deze van Eager People ontvangt, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.
 2. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn, alsmede in geval Eager People omstandigheden ter kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
 3. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van een bankoverboeking op een door Eager People aangegeven rekening.
 4. Bij het in gebreken blijven van de opdrachtgever houdt Eager People zich het recht voor om over het opeisbare bedrag de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten conform het rapport Voorwerk II in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 5. Indien er een incorrecte factuur is verzonden, is het de plicht van de opdrachtgever dit binnen 2 werkweken aan te geven aan Eager People. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

Artikel 9. Informatieplicht

 1. De opdrachtgever is verplicht om van iedere arbeidsovereenkomst welke door hem met één of meer kandidaten is aangegaan voor de functie, waarop de vacature betrekking had, aan Eager People terstond mededeling te doen onder opgave van het met de kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Eager People is behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 2. Behoudens de verplichtingen die de wet aan hem stelt, is het de opdrachtgever niet toegestaan vertrouwelijke informatie omtrent Eager People, of door Eager People voorgestelde kandidaten, aan derden te verstrekken.

Artikel 11. Einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Eager People en opdrachtgever komt te eindigen:
  – als een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en kandidaat;
  – als in de vacature tussentijds is voorzien door een andere kandidaat dan welke is  voorgedragen door Eager People;
  – als de vacature is komen te vervallen;
  – als de werkzaamheden zijn uitgevoerd welke zijn afgesproken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om een overeenkomst aan te gaan met een Kandidaat. Eager People is niet aansprakelijk indien een kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde vereisten en verwachtingen, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van Eager People.
 2. Eager People is niet aansprakelijk voor enige schade, die opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van enig doen of nalaten of functioneren van kandidaten waarmee opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Eager People.
 3. Zowel opdrachtgever als Eager People zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inspannen een geschil in der minne op te lossen. Beide partijen hebben het recht mediation voor te stellen, alvorens de Nederlandse bevoegde rechter te adiëren.
Hoi, kan ik je helpen?
consultant
Orrin

Bij vragen en/of opmerkingen kun je mij tijdens kantoortijden bereiken op 030 201 17 62 of per mail op
info@eagerpeople.nl

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.